Ondernemingsgegevens

 

Click-Track

www.clicktrackmusic.be

Sint-Jansplein 14

9571 Lierde(Hemelveerdegem)

BTW BE0830 402 845

GSM 0486 66 22 56

email: info@click-track.be

 

Artikel 1: Algemene bepalingen

 

De e-commerce website van Click-Track, een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te Sint- Jansplein 14, 9571 Lierde BTW BE 0830 402 845 biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

 

Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website. Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van clicktrackmusic moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden,met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door clicktrackmusic aanvaardzijn.

 

Artikel 2: Prijs

 

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 3: Aanbod

 

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is,materiële fouten bevat,of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen off outen in het aanbod binden clicktrackmusic niet. Clicktrackmusic is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Clicktrackmusic is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- ofdrukfouten.


 Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bv.maten,kleur,beschikbaarheid,leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst, het zij via info@click-track.be , hetzij via 0486 66 2256

 

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door clicktrackmusic. Clicktrackmusic kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 

Artikel 4: Online aankopen

 

Als U nieuw bent als klant, of voor de eerste maal Uw aankopen online verricht, dient U zich te registreren om een account te maken. Wij vragen daarbij naar die persoonlijke gegevens die noodzakelijk zijn om een vlotte levering en service mogelijk te maken. Uw gegevens bevinden zich bij ons in een veilige omgeving: zowel uw persoonlijke als bankgegevens zijn beschermd door ons eigen systeem enerzijds en Multisafepay anderzijds.

Credit Cards: Masterkaart en Visa: Via deze creditcards kan u makkelijk en snel betalen. Uw gegevens zijn beveiligd en worden niet opgeslagen

Debit Cards: Maestro en Bancontact

Online Banking: iDeal, Belfius, KBC/CBC, ING: U betaalt via uw vertrouwde systeem van internetbankieren van uw eigen bank.

Daarnaast kan u ook betalen via:

Bankoverschrijving: u schrijft het bedrag zelf over via internetbankieren of een schriftelijke overschrijving. U ontvangt van ons via mail alle benodigde betaalgegevens. Hou er wel rekening mee dat uw betaling één of meerdere dagen onderweg is wat een vertraging oplevert voor uw levering. U ontvangt van ons een bevestigingsmail wanneer de betaling bij ons is aangekomen. Betalen in de winkel: U kan producten die U bestelt via de website ook afhalen en betalen in de winkel.

 

Clicktrackmusic is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

 

Clicktrackmusic werkt voor de verzending van uw bestelling met B-Post en UPS en levert voorlopig enkel in België

 

Levertijden

De levertijd van uw product kan variëren en hangt af van waar het product zich op dat moment bevindt (ons magazijn of dat van de leverancier).

Bevindt uw product zich in ons magazijn, dan kan U het product bij U thuis verwachten binnen de 1 tot 3 werkdagen.  Verkiest U om het product zelf op te halen in de winkel, dan  kan dat diezelfde dag nog, afhankelijk van onzeopeningsuren.

Bevindt uw product zich in het magazijn van de leverancier, dan zal de bestelling zo een 3 tot 7 werkdagen onderweg zijn.

Bij sommige producten worden wij niet automatisch op de hoogte gesteld van de voorraadstatus. In dit geval neemt U het best contact op met ons: wij kunnen de levertijd van uw specifiek product snel opvragen. Mogelijk zal de leveringstermijn niet afwijken van deze van andere producten.

De aangegeven levertijden op de site gelden in alle gevallen als indicatie, de actuele levertijden kunnen hiervan afwijken door externe of onvoorziene factoren. Bovendien dient men rekening te houden met de openingsuren en -dagen van de winkel: het order kan immers niet worden verwerkt wanneer de winkel gesloten is en de medewerkers niet aanwezig zijn.

 

U kan ons contacteren i.v.m de leveringstijden via info@click-track.beof via 0486 66 22 56.

 

Bezorging aan Huis

Het tijdstip waarop Uw bestelling aan uw deur wordt aangeboden is afhankelijk van de vervoerders (respectievelijk B-Post of UPS). Wanneer U niet thuis bent wanneer het pakket wordt aangeboden zullen zij een bericht achterlaten met instructies hoe U Uw pakket alsnog kan laten leveren.

 

Bij levering dient U ook te tekenen voor ontvangst. U bent zelf verantwoordelijk als U derden laat tekenen voor ontvangst. Vertoont de verpakking beschadigingen dient U bij de tekening voor ontvangst gewag te maken van die schade. Deze melding is noodzakelijk indien deze levering in retour moet genomen worden.

Leveringskosten

Voor verzendingen boven de 50 euro betaalt U binnen België en Nederland

geen verzendingskosten. Voor verzendingen onder de 50 euro wordt er een forfaitaire kost van 5,70 euro aangerekend.

Artikelen besteld via deze webwinkel worden enkel geleverd in België

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd ten laatste binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering,moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Clicktrackmusic. (info@click-track.be- met omschrijving van beschadiging of tekortkoming +foto’s) 

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij,die niet devervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder,als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door clicktrackmusic was geboden.

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant,deexclusieve eigendom van Clicktrackmusic.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van clicktrackmusicte wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komenleggen.

 

Artikel 7: Herroepingsrecht

 

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij clicktrackmusic.

 

DeKlantheefthetrechtombinneneentermijnvan14kalenderdagenzonderopgavevanredenen de overeenkomst te herroepen. (modelformulier inbijlage)

 

Deherroepingstermijnverstrijkt14kalenderdagennadedagwaaropdeKlantofeendoordeKlant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt."

 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Clicktrackmusic, Sint-Jansplein 14, 9571 Hemelveerdegem,info@click-track.be,viaeenondubbelzinnigeverklaring(bv.schriftelijkperpost, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst teherroepen.

 

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Clicktrackmusic heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Wouter Van den Bossche, Click-Track, Sint- Jansplein 14, Hemelveerdegem. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

 

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

 

In deze periode mag het product slechts in die mate uitgepakt of gebruikt voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.

Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren.

Clicktrackmusic accepteert uitsluitend retourzendingen van artikel en/of artikelen indien:

o       Het apparaat en/of instrument geheel compleet, indien mogelijk de originele verpakking en in originele staatis.

o       Het apparaat en/of instrument ongebruiktis.

o       Het apparaat en/of instrument schoonis.

o       Debijbehorendematerialen,voorzovervantoepassing,volledigaanwezigzijn,enzichindien mogelijkbevindenindeorigineleverpakking.Hetgeenookgeldtvoordeoriginelehandleidingen en meegeleverdeaccessoires.

Bij de retourzending kunt u een volledig ingevuld retourformulier voegen (aan te vragen via info@click-track.be)dewelke noodzakelijk is voor de toekenning van een autorisatienummer.

 

Clicktrackmusic behoudt het recht om geretourneerde producten die niet voldoen aan de vermelde voorwaarden te weigeren. In dit geval blijft het product jouw eigendom of crediteren wij slechts een gedeelte van het factuurbedrag.

 

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Clicktrackmusic zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

 

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.  Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waarde vermindering iso ndergaan door het gebruik van de Klant zal dit tenlaste van de Klant in rekening worden gebracht.

 

Indien de Klant de overeenkomst herroept,zal Clicktrackmusic alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Clicktrackmusic op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen.Bij verkoopovereenkomsten kan Clicktrackmusic wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerstvalt.

 

Clicktrackmusic betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.


 De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

 

  • de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemdzijn;
  • de levering van goederen die snel bederven of met een beperktehoudbaarheid;
  • de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de leveringisverbroken;(zoalsoordopjes,in-earhoofdtelefoons, headsetsenhoofdtelefoons waarvan het plastic zegel is verbroken of verwijderd, blaasinstrumenten endergelijke.);
  • Wanneer de klant met de verkoper mondeling of schriftelijk uitzonderlijk een andere leveringstermijn of leveringsvoorwaarden of afspraken van welke aard ook zijn overeen gekomen dan normaalgangbaar;
  • de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken of al geregistreerdzijn;
  • de levering van boeken, kranten, tijdschriften ofmagazines;
  • de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Klanten mits de Klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest (bv. downloaden van muziek, software);
  • Artikelen die gebruikt, beschadigd of incompleet zijn. Instrumenten waarvan de snaren (snaarinstrumentenenstrijkinstrumenten)ofvellen(drums&percussie)werden bespeeld zal,in het geval het verzakingsrecht aan alle voorwaarden voldoet en geldig is,de kost van een nieuwe set in mindering gebracht worden van het te retournerenbedrag.

 

Artikel 8: Garantie

 

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten.Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechtenonverminderd.

 

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

 

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de clicktrackmusic klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Clicktrackmusic

 

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Clicktrackmusic zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

 

De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing,valpartijen,gebruik van het artikel instrijd met doel waar voor het ontworpen werd,het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrectgebruik.

(of op producten die bedoeld zijn om regelmatig te vervangen zoals batterijen, plectrums, lampen, snaren, rieten, drumstokken en dergelijke. Bovendien dekt onze garantie geen gebreken of slijtage die te wijten zijn aan gebrekkig onderhoud of oneigenlijk gebruik van hetartikel.

Kosten die veroorzaakt worden door verloren gegane onderdelen of accessoires worden eveneens niet gedekt door de garantie.)

 0p alle bij ons aangekochte elektronische apparatuur wij een garantieperiode van 2 jaar,.

Op (gitaar)versterkers kan U ook genieten van een garantieperiode van twee jaar uitgezonderd op mankementen die te wijten zijn aan de buizen of lampen. Het vervangen van deze lampen of buizen valt dan ook buiten de garantieregeling. Bij versterkte (bas)gitaren (zoals batterijen in gitaar of basgitaar,)valt de batterij ook buiten de garantie.

 

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering,worden geacht geen verborgen gebreken te zijn,behoudens tegenbewijs door de Klant.

 

Artikel 9: Klantendienst

 

De klantendienst van Clicktrackmusic is bereikbaar op het telefoonnummer +32 486 66 22 56, via e-mail op info@click-track.beof per post op het volgende adres Sint-Jansplein 14, 9571 Hemelveerdegem. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

 

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

 

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover clicktrackmusic beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

 

Onverminderd het voorgaande behoudt Clicktrackmusic zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

Artikel 11: Privacy

 

De verantwoordelijke voor de verwerking, Clicktrackmusic respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

 

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: Clicktrackmusic verzamelt persoonsgegevens die haar door de bezoeker van de website worden overgemaakt via het contactformulier, het inschrijvingsformulier, het bestelformulier of bij het aanmaken van een account. De aldus bekomen gegevens worden door Clicktrackmusic enkel gebruikt om de bezoeker de eventueel gevraagde dienst te leveren, de


 registratie van de bezoeker mogelijk te maken zodat hij kan worden gecontacteerd in verband met de door hem gestelde vragen, en om Clicktrackmusic in staat te stellen om de kwaliteit van haar dienstverlening te verbeteren.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Clicktrackmusic, Sint-Jansplein 14, 9571 Hemelveerdegem, of info@click-track.begratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist,niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

 

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Clicktrackmusic, Sint-Jansplein 14, 9571 Hemelveerdegem, of info@click-track.be.

 

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

 

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Clicktrackmusic heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

 

Clicktrackmusic houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezochtworden.

 

Indienuvragenheeftoverdezeprivacystatement,kuntuonscontacterenopClicktrackmusic,Sint- Jansplein 14, 9571 Hemelveerdegem, ofinfo@click-track.be

 

Artikel 12: Gebruik van cookies

 

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bv. cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven–dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter nietverhindert].

 

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help- functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

 

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

 

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

 

Het nalaten op gelijk welk moment door Clicktrackmusic om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepalingen zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

 

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Clicktrackmusic Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

 

Artikel 15: Bewijs

 

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen

 

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

 

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform(http://ec.europa.eu/consumers/odr/).


 B IJ L A G E 1: M OD E L F OR M U L I E R V OOR H ER R O EP I N G

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

 

Aan Clicktrackmusic, Sint-Jansplein 14, 9571 Hemelveerdegem, of info@click-track.be

 

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij(*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van devolgendedienst                                                              (*) herroep/herroepen(*):

Besteld op (*)/Ontvangenop          (*): Naam/Namen consument(en):

Adres consument(en) :

 

Handtekening van consument(en) [papieren versie]: Datum :

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.


Accept Site use cookies