Privacybeleid Clicktrackmusic.be

Versie 0.1

Deze pagina is voor het laatst aangepast op1/11/2018.

De Belgische Privacywet (Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens) beschermt de persoonsgebonden  gegevens.  Dit zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijkepersonen.

Gegevens met betrekking tot juridische personen zijn niet onderhevig aan deze vorm van bescherming.

De GDPR (wet van 25/05/2018) is van toepassing op iedereen die aan verwerking van persoonsgegevens doet. Om dit te kunnen kaderen is hetbelangrijkdatwededefinitiesvandezebegrippeneensbekijken.

Persoonsgebonden gegevens zijn  individuele gegevens van persoonlijke of zakelijke aard die aan uw persoon gelinkt kunnen worden. De persoonlijke informatie die u ons bezorgt, wordt verwerkt in een databank beheerd doorClicktrackmusic.be

Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, GSM-nummer, BTW nummer, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon. Dagelijks komen wij dus in contact met een verscheidenheid aan persoonsgegevens van onder andere onze klanten encontacten.

De definitie van verwerking is als volgt: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel


van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens;

Bijvoorbeeld: Wanneer u dus een document bewaart of opslaat met de gegevens in van de contactpersonen bij een bedrijf (adresboek, e-  mails, offertes, orders,…), dan is dit een verwerking van persoonsgegevens.

We kunnen dus concluderen dat wij binnen Clicktrackmusic.be dagelijks een heel scala aan verwerkingen van persoonsgegevens uitvoeren in het kader van onze activiteiten. Daarom zullen de verplichtingen van de GDPR dus ook van toepassing zijn op onze onderneming.

U bent zelf uitsluitend verantwoordelijk voor de informatie die u ons verstrekt. Wij vertrouwen op de waarheid ervan. Informatie die niet daadwerkelijk met uw identiteit in verbinding kan gebracht worden (zoals bijvoorbeeld de door u aangeklikte artikelen op een website), behoren daar niet toe.

Het is voor Clicktrackmusic.be uiterst belangrijk dat er behoedzaam wordt omgegaan met de persoonlijke gegevens die u ons toevertrouwt. Het doel van dit Privacybeleid is  u  te  informeren  over  welke gegevens we verzamelen als u  onze  website/webshop  gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaringverbeteren.Zobegrijptuprecieshoewijwerken.

Het verschaft u alle informatie die noodzakelijk is om de keuze te maken of u deze website wenst te gebruiken en aldus persoonlijke informatie wenst te verstrekken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten Clicktrackmusic.be

, Sint-Jansplein 14, 9571 Hemelveerdegem. U dient zich ervan bewust te zijn dat Clicktrackmusic.be niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites enbronnen.


Clicktrackmusic.be respecteert de privacy van alle gebruikers van haar diensten en haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. In de eerste plaats worden je gegevens gebruikt om de overeenkomst die je met ons sluit op een correcte manier te kunnen afhandelen. Op die manier kunnen we je bijvoorbeeld een factuur opsturen of een pakket naar het juiste adres versturen. De gegevens worden opgeslagen  op  eigen  beveiligde servers van Clicktrackmusic.be of die van  een  zorgvuldig geselecteerde derde partij zoals een extern boekhoudkantoor , de FOD Financiën, FOD Sociale Zekerheid of BPOST. Het gebruik van deze gegevens laat ons toe om deze ook te koppelen naar onze interne facturatie en boekhouding. Dit is noodzakelijk om onze diensten optimaal te kunnen uitvoeren. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het  mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de  desbetreffende  situatie  relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens  worden  opgeslagen  op  eigen beveiligde servers van Clicktrackmusic.be of die van een zorgvuldig geselecteerde derde partij zoals een externe IT dienst of BPOST. Deze gegeven kunnen ook intern doorgespeeld worden aan onze  boekhouding of sales hetzij mondeling of schriftelijk via e-mail, SMS. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wijbeschikken.

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.


Deze website maakt gebruik van “cookies”. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een bepaalde webserver via uw webbrowser tijdens het online-bezoek op uw computer  wordt  opgeslagen.  Het bevat door uzelf opgegeven informatie (zoals uw voorkeuren of e- mailadres) die in principe alleen gelezen kan worden door de site die  het heeft aangemaakt. Deze zijn nodig om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Clicktrackmusic.be of die van een zorgvuldig geselecteerde derde partij  derde  partij  zoals een extern bedrijf verantwoordelijk voor de werking en het onderhoud van de webshop enwebsite.

Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en  andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van   het cookie in kwestie mee testuren.

Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw  computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij  we van tevoren uw toestemming hiervoor hebbenverkregen.

Derden

Op geen enkel moment verkopen of verhuren we je gegevens aan ondernemingen of personen die geen deel uitmaken van Clicktrackmusic.be. Wij beschouwen je gegevens als vertrouwelijke informatie.

Occasioneel doen we wel een beroep op een externe verwerker. Dit houdt onder meer in dat we voor bepaalde taken of onderzoeken


tijdelijk gegevens doorgeven aan derden als wij daar zelf de middelen niet voor hebben. Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan derden waarop een beroep wordt gedaan voor  het  leveren  van bepaalde diensten of producten (bijv. technische en logistieke dienstverlening, financiële verrichtingen) op voorwaarde  dat  die derden zich ertoe verbonden hebben om de bepalingen van dit privacybeleid na te leven. Uw persoonlijke informatie zal niet doorgegeven worden aan derden die geen onderdeel uitmaken van ons productieproces.

Indien we dat doen, zullen we er altijd op toezien dat je gegevens vertrouwelijk worden behandeld en op een veilige manier worden gebruikt. De informatie wordt enkel met zorgvuldig geselecteerde derden gedeeld, zoals hierboven in de verschillende rubrieken reeds vermeld. Zo zal deze verwerker je gegevens nooit op eigen initiatief mogen gebruiken en moeten je gegevens gewist worden van zodra die verwerker de opdracht heeft voltooid.

Bovendien wordt de informatie in bepaalde  gevallen intern gedeeld. Dit kan het geval zijn wanneer een vertegenwoordiger persoonlijk bij   u op bezoek dient te komen om een probleem op te lossen of diensten van ons aan te bieden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens terespecteren.

Onze website kan links of verwijzingen naar andere websites van derden bevatten. Wanneer u deze gebruikt, verlaat u onze website.   Ons privacybeleid is niet van toepassing op deze andere websites.  Voor deze gelinkte websites van derden gelden andere regelingen inzake gegevensbescherming en aansprakelijkheid. Wanneer u een website bezoekt, dient u het privacybeleid van de betreffende website teraadplegen.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.


Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan   ons is verstrekt. Verwijdering mag echter alleen als de gegevens niet meer relevant zijn. U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om u adequaat teidentificeren.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af temelden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen  om  alle  cookies  te weigerenofomaantegevenwanneereencookiewordtverzonden.

Het is echter mogelijk dat sommige functies en ”“services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn  uitgeschakeld in uwbrowser.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, of wijziging van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen:

Clicktrackmusic.be

Sint-Jansplein 14

9571 Hemelveerdegem

info@click-track.be


Accept Site use cookies